Aprovat l’inventari municipal de camins

Acte final bibliocursa 9-2-18

El passat dijous dia 22 de març, en sessió plenària, es va aprovar inicialment l’Inventari Municipal de Camins.

Els camins rurals són una part de la xarxa viària que satisfà funcions socials i econòmiques d’especial interès en l’àmbit local. A les funcions tradicionals – veïnals, agrícoles, pecuàries – s’hi han afegit modernament d’altres, com ara la gestió del medi ambient, la vigilància i la protecció civil, el lleure o el turisme. La importància de disposar d’aquest document rau, apart de complir amb el manament de la Llei municipal i de règim local de l’any 2003, en que tots tinguem clar, administrats i administració, quins camins són públics i quins no, per tal de fer-ne el manteniment i promoure’n la seva protecció.

L’inventari de camins ha donat com a resultat la classificació de 77 vials o camins diferenciats de titularitat municipal, amb una longitud total de 101,4 km, i 3 camins o itineraris addicionals establerts sobre terrenys de propietat privada amb drets d’ús conveniats a favor de l’Ajuntament de Vilobí, amb una longitud total de 3,95 Km.

El preceptiu període d’exposició pública serà de 3 mesos, finalitzant el 5 de juliol, per tal que tothom hi pugui dir la seva.

Trobareu més informació a: https://www.seu-e.cat/web/vilobidonyar/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/inventari-municipal-de-camins-de-vilobi-d-onyar-183