EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PROJECTE DE LA NOVA BIBLIOTECA

El Ple ordinari del passat 22 de març va aprovar inicialment el Projecte de construcció de la nova biblioteca de Vilobí d’Onyar.

També es va acordar sotmetre aquest projecte a informació pública durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona. Per tant, es pot consultar i presentar al·legacions fins el proper 18 de maig.

Durant aquest termini la documentació podrà ser examinada per qualsevol interessat a l’Ajuntament, en horari d’atenció al públic de 9h a 14h, i també a la documentació que trobareu al final d’aquesta notícia. 

El projecte es considerarà definitivament aprovat si no es presenten al·legacions.

DOCUMENTACIÓ:

Anunci

TOM I

TOM II

TOM III