Aquesta setmana s’ha iniciat el desbrossament de marges, camins i lleres dels tres pobles. L’objectiu és deixar les entrades i sortides del municipi i de les urbanitzacions en bon estat per evitar possibles accidents.

La realització d’aquestes actuacions era necessària i urgent a causa del mal estat  que es trobaven els camins rurals, lleres, marges, carrils bici i de vianants.

Un cop finalitzada aquesta primera fase, se seguirà amb el manteniment quan sigui necessari per deixar-ho en bon estat al llarg de tot l’any.