EXPOSICIÓ PÚBLICA DE L’AVANÇ DEL POUM

El Ple ordinari del passat 22 de març va aprovar l’avanç del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), consistent en la memòria descriptiva i justificativa; document inicial estratègic, així com plànols d’informació i d’avanç d’ordenació, segons els termes obrants de l’expedient administratiu.

També es va acordar sormetre a informació pública l’avanç de planejament durant un termini de trenta dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

Donat que aquesta publicació es farà el proper dijous 6 d’abril, totes les veïnes i veïns que ho vulguin poden, entre l’11 d’abril i el 23 de maig, presentar suggeriments, alternatives o al·legacions a l’Ajuntament.

Per a fer-ho podeu descarregar el model de suggeriments que trobareu al final de la noticia i enviar-lo per instancia genérica.

Els suggeriments, alternatives o al·legacions que es presentin en el tràmit d’informació pública seran analitzats i valorats, per tal de confirmar o rectificar els criteris i solucions generals del planejament.

Documents adjunts: