Ja s’ha publicat al DOGC número 8171 l’aprovació definitiva del catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable i entra en vigor la seva executivitat.

Per tant, s’ha donat conformitat al text refós del Pla especial del catàleg de masies i cases rurals, de Vilobí d’Onyar, promogut i tramès per l’Ajuntament, en compliment de l’acord d’aprovació definitiva de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 17 de desembre de 2019.

Es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la seva publicació.

Aquí teniu l’enllaç a la publicació:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=877294&language=ca_ES

Els documents es poden descarregar del Registre de Planejament de Catalunya al següent enllaç:

(Veure document unitari i en altres documents veure annex 1 i annex 2, pot trigar una estona a descarregar-se per la mida del fitxer)

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=274539&fromPage=load