EXPOSICIÓ PÚBLICA DEL PEMIV

El Ple de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar, en sessió ordinària celebrada el 24 de maig de 2023, va aprovar inicialment el Pla Estratègic Municipal d’Infraestructura Verda (PEMIV) de Vilobí d’Onyar redactat per la Diputació de Girona.

De conformitat amb el que disposa l’esmentat acord i els articles 45 i 83 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions publiques, es sotmet l’expedient a informació pública, de 20 dies hàbils a comptar del dia següent de l’anunci corresponent al BOP de Girona. Per tant, podeu examinar l’expedient i presentar les al·legacions o suggeriments que considereu adients fins el proper 12 de juliol. Si no es presenten al·legacions, l’acord d’aprovació inicial quedarà elevat a definitiu.

L’expedient es podrà consultar a les oficines de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar a al Travessia del primer d’octubre de 2017, 1, de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores i els dijous de les 16.30 a 18.30 hores i al web www.vilobidonyar.cat

Als efectes de garantir l’accés per mitjans telemàtics, també podrà consultar-se, accedint al següent enllaç:

-PLA PILOT MUNICIPAL ESTRATÈGIC D’INFRAESTRUCTURA VERDA