Subvenció de l’ACA pel manteniment de la llera del riu Onyar

La darrera vegada que es va netejar l’Onyar en el tram urbà (des del pont de la carretera de Santa Coloma fins al pont de la zona esportiva) va ser el 2008. Des de llavors s’han realitzat tasques reactives, és a dir, retirada d’arbres caiguts, eliminació de canyes per manca de visibilitat, etc.

Els treballs que ara s’estan fent consisteixen en el desbrossament i neteja selectiva de plantes sobretot arbustives i en la tala d’arbres morts que encara estan drets.

Més concretament, s’està treballant per eliminar sobretot els canyissars i bardisses de les cotes baixes on són un entrebanc per la normal circulació de l’aigua en període de vingudes.

En tot el tram hi ha proliferació d’acàcies, que és una espècie invasora. Eliminar-les arreu no és possible donat que en alguns llocs són els únics arbres que hi ha i ajuden a estabilitzar els marges. Se’n talaran una trentena de manera selectiva i s’hi realitzarà plantació d’espècies autòctones, principalment freixes i salzes. També es realitzarà plantació d’arbusts com saücs, lligaboscs i càrexs en punts on cal estabilitzar els marges.

Per últim, també es realitzarà, a tot el tram, la retirada de deixalles, sovint portades per l’aigua, retingudes per la vegetació arbustiva.

El cost de l’actuació és de 34.295,17 € (IVA inclòs) dels quals 28.423,11 € són subvencionats per l’Agència Catalana de l’Aigua.