Subvenció per les actuacions d’ordenació i millora de la Crosa

L’Espai Natural Protegit del volcà de La Crosa és un espai molt freqüentat, sobretot entre temps (primavera i tardor). Per efectes de la pandèmia i dels diversos confinaments, molts espais naturals de Catalunya s’han trobat amb pressions de sobre-freqüentació, i el Volcà de La Crosa, aquest any, ho ha estat més que mai.

Això ha creat conflictes amb les persones propietàries dels terrenys (recordar que el 100% dels terrenys del volcà són propietat privada i que, per tant, els conreus, fruits, etc. també ho són).

Per tal d’obtenir una millor convivència entre la propietat privada i les persones visitants i per preservar, a més, l’espai natural, s’estan executant una sèrie d’actuacions de renovació i millora de la cartellera, eliminació selectiva d’espècies invasores i construcció de refugis (amb pedra seca) per la fauna endèmica de la zona. Aquest projecte es realitza conjuntament amb l’Ajuntament de Bescanó, cada Ajuntament actuant en el seu terme municipal però de forma coordinada.

Alhora, per tal de preservar al màxim la natura i la fauna i d’acord amb la propietat, es senyalitzarà un únic recorregut oficial per donar la volta al volcà (en alguns llocs, com al tram de Sant Llop, es mantenen 2 recorreguts). La resta de camins, seran d’ús exclusiu per les persones propietàries dels terrenys.

La inversió en el terme municipal de Vilobí és de 10.506,09 € (IVA inclòs), dels quals 4.191,93€ són subvencionats per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, amb el suport del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.

Aquesta és una primera actuació que forma part del Pla Estratègic d’Usos i Ordenació de la Crosa (veure BIM de maig del 2020 i de juliol de 2021), projecte que s’ha treballat conjuntament amb el municipi de Bescanó i que s’anirà executant a mesura que es disposi dels recursos necessaris.