Convocatòria sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament

31 d’octubre a les 19:00 h a la Sala de Plens

ORDRE DEL DIA:

1.- Propostes d’acord
1.1.- Proposta d’aprovació de la pròrroga del conveni de col·laboració interadminstrativa entre el departament de Drets Socials i l’Ajuntament Vilobí d’Onyar per a la prestació del servei d’atenció integral a la gent gran en l’àmbit rural (SAIAR), a Vilobí d’Onyar
1.2.- Acord d’aprovació inicial de la modificació de les ordenances fiscals exercici 2024
1.3.- Aprovació modificació de crèdit de transferències de crèdit TCL/2023 en la modalitat de transferència de crèdit entre partides de diferent àrea de despesa del pressupost vigent