ADJUDICADA LA VIA VERDA DE CAN TERRER I LA RENOVACIÓ DE LES VORERES DEL PASSEIG DE LA CROSA

En els darrers mesos s’ha treballat en l’adjudicació de dos projectes importants pel municipi: la via verda de l’Empalme a Can Terrer i la renovació de les voreres del Passeig de la Crosa. Tots dos projectes es troben en fase d’adjudicació i s’espera que ben aviat puguin començar les obres.

El projecte de via verda de l’Empalme a Can Terrer s’ha adjudicat per un import de 137.289,68€ (IVA inclòs) dels quals 111.840€ estan subvencionats pel Servei Català de Transit. El projecte consisteix en:

– Millorar l’accessibilitat a la via verda augmentant l’amplada del camí fins a 2,5m i amb una inclinació transversal del 2% per evacuar l’aigua superficial.

– Construir una nova secció de ferm formada per sauló sobre una base de tot-ú per elevar la cota de la rasant del camí i formar noves cunetes per millorar el drenatge de la via. 

– Disposar també de tanques de seguretat de fusta i de senyalització en els creuaments amb altres vies i accessos.

– Il·luminació de la via amb 22 lluminàries de 4,5 m d’alçada per augmentar la seguretat dels usuaris.

– Regularitzar la titularitat dels terrenys ocupats per la via verda actualment de propietat privada.

El projecte de renovació de les voreres del Passeig de la Crosa s’executarà per trams. Actualment s’han adjudicat la fase 1 i 2 corresponent a la zona compresa entre Carrer de l’Empordà i Travessia de Joan Maragall per un import de 128.175,30€ dels quals 73.789€ estan subvencionats per la Diputació de Girona. El projecte inclou:

– Enderroc de la totalitat del panot de la vorera.

– Enderroc de la solera de formigó de la zona afectada per les arrels dels arbres.

– Repicat aglomerat asfàltic on es realitzaran els passos elevats i els encreuaments de carrers.

– Excavació de rasa per xarxes d’enllumenat i reg.

– Substitució dels arbres existents.