Des de l’àrea de Benestar Social, conscient de la necessitat de garantir una equitat en el territori pel que fa necessitats bàsiques dels ciutadans i ciutadanes del municipi de Vilobí d’Onyar, tot respectant el principi d’autonomia local, vol donar suport i potenciar les activitats d’estiu, garantint la igualtat d’accés per a infants i adolescents de Vilobí d’Onyar.

L’import total que es destinarà al foment d’aquestes actuacions és de 3.000 € amb càrrec a l’aplicació 5.231.48000 i 5.231.48001 del pressupost de l’exercici 2021. I una quantia addicional màxima de 10.000 €, en aplicació de l’article 58 del RGLS.

En el Ple de data 25 de març de 2021 es van aprovar les Bases reguladores específiques per l’atorgament d’ajuts socials al municipi de Vilobí d’Onyar, les quals van ser publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 68 de 12 d’abril de 2021.

El 5 de maig s’aprova la convocatòria per l’atorgament de subvencions per participar en els casals d’estiu municipals, en el marc de  les bases reguladores específiques per l’atorgament d’ajuts socials al municipi de Vilobí d’Onyar.

Podeu descarregar els documents -que s’adjunten al final d’aquesta informació- i adjuntar-los en una instància genèrica que podeu entregar presencialment a les oficines municipals o bé via telemàtica per l’e-tram.

Convocatòria, informació i requisits 

Sol·licitud d’ajut econòmic per a la participació en casals d’estiu

Bases de la convocatòria