D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa públic que s’ha convocat sessió extraordinària del Ple de la corporació, que es farà al local dels Baixos de Can Roscada,  habilitat com a Sala de sessions del Ple, el proper dia 20 de desembre de 2018 a les 8 hores, amb el següent ordre del dia:

1.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PDCAT REFERENT A SUPORT A LA DECISIÓ DELS PRESOS POLÍTICS D’INICIAR UNA VAGA DE FAM.