D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa públic que s’ha convocat sessió ordinària del Ple de la corporació, que es farà a Can Roscada, aquest proper dijous dia 24 de març a les 20 hores. 

Consulteu l’ordre del dia aquí