De conformitat amb l’article 133 de la Llei Estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de reglament o ordenança, s’efectuarà una consulta pública, mitjançant el portal web de l’Ajuntament en la qual es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries. 

S’inicia el procés participatiu per l’aprovació d’un reglament d’ús del Buc d’assaig municipal que proveeixi al municipi d’una nova regulació específica per millorar i facilitar l’ús de la instal·lació del buc d’assaig ubicat a l’Espai Jove “El Sindicat” i establir les condicions indispensables a tenir en compte. 

Els objectius de la norma són: garantir un bon funcionament de l’equipament municipal, facilitar i millorar la gestió del servei municipal del buc d’assaig ubicat a l’espai jove “El Sindicat” i actualitzar el text a les noves realitats socials. 

El procés de consulta pública estarà obert a la web de l’Ajuntament durant un període de 10 dies hàbils, fins el dia 25 de novembre de 2020, i es podrà participar a través de les següents vies: 

 Mitjançant correu electrònic: ajuntament@vilobidonyar.cat indicant a l’assumpte “Consulta prèvia reglament d’ús del rocòdrom municipal.” 

 Presencialment mitjançant instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.