D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa públic que s’ha convocat sessió ordinària del Ple de la corporació, que es farà a la Sala dels Baixos de Can Roscada, el proper dia 28 de novembre de 2019 a les 20 hores.

 

Consulteu aquí l’ordre del dia