Pel Ple de sessió ordinària de data 25 de novembre de 2021, s’ha aprovat inicialment el projecte d’obra pública ordinària de Reforma de la Plaça Major de Salitja, redactat per l’arquitecte Joan Grabuleda Prim i l’enginyer de Camins Xavier Frigola Mercader, amb un pressupost d’execució per contracte de 656.391,64€ (IVA inclòs).

S’ha aprovat, conforme al previst a l’article 33 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la tramitació d’urgència del procediment d’aprovació d’aquest projecte, pel motius exposats en l’antecedent 17 del present acord. La tramitació per urgència suposarà la reducció dels terminis, establerts per aquest procediment, a la meitat.

Aquest projecte es sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci corresponent en el BOPG, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i a la pàgina web municipal, a l’efecte de presentar possibles al·legacions i reclamacions, d’acord amb el que preveu l’article 235 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i article 37.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

Durant els citats terminis la documentació podrà ser examinada per qualsevol interessat a les dependències municipals situades a la Travessia Primer d’Octubre de 2017, 1, en horari d’atenció al públic de 9h a 14h i accedint a la seu electrònica :

https://www.seu-e.cat/ca/web/vilobidonyar/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i- normativa/urbanisme/planejament-urbanistic#PROJECTESMUNICIP ALS

El projecte es considerarà definitivament aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten al·legacions.