APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES NNSS EN LA DETERMINACIÓ DELS USOS I INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ D’ENERGIES RENOVABLES

El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària del 24 de maig del 2023 va acordar:

“1r. Aprovar inicialment la modificació de les NNSS en la determinació dels usos i instal·lacions de producció d’energies renovables de Vilobí d’Onyar juntament amb el document ambiental estratègic (DAE). 

2n. Obrir un període d’informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en un diari de gran tiratge a Catalunya i en un altre d’àmbit local, als efectes de presentació de possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics. 

Així mateix, s’acorda que de manera simultània es doni audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confronti amb els del municipi que és objecte de la modificació i se sotmeti a les consultes que procedeixin de les administracions públiques afectades i del públic interessat, de conformitat amb l’establert al Document de Referència elaborat pel Departament de Territori i Sostenibilitat que consta a l’expedient.

3r. Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

4t. Ampliar el termini de suspensió de totes les tramitacions i llicències compreses a l’art. 73.1 del Decret Legislatiu 1/2010, referides a la implantació de parcs d’energies renovables a tot el sòl no urbanitzable, segons la delimitació recollida en el plànol adjunt, UN ANY. Exceptuar d’aquesta suspensió les llicències i autoritzacions per a instal·lacions d’energia solar (tèrmica i fotovoltaica) per autoconsum. Aquests àmbits són identificats al plànol de delimitació que s’incorpora al present acord. En tots els casos, els efectes de la suspensió s’extingeixen amb l’entrada en vigor de l’instrument de planejament. 

5è. Fer constar que contra l’acord 4t, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.”

Àmbit afectat per la suspensió de tramitacions i llicències es pot consultar en el següent enllaç: 

https://www.seue.cat/ca/web/vilobidonyar/governobertitransparencia/acciodegoverninormativa/urbanisme/planejamenturbanistic#MODIFICACIONNSS

Durant el termini assenyalat es podrà examinar l’expedient a les oficines de la Secretaria Municipal d’aquest Ajuntament, de dilluns a divendres, en horari de 09:00 a 14:00, a la pàgina web de l’ajuntament (www.vilobidonyar.cat) i al Tauler Electrònic de l’Ajuntament per tal de formular les al·legacions que es considerin oportunes. 

Podeu veure la modificació en el següent enllaç: 

https://vilobidonyar.emunicipis.ddgi.cat/OAC/ValidarDoc.jsp

Codi Segur de Verificació: 0a963bbf-ff26-4e66-a08b-04eeb16924c3