GUÀRDIA MUNICIPAL

Carrer Madrenys, s/n
Carrer Madrenys, s/nTel. 972 473 704

El Cos de Vigilants Municipals de Vilobí d’Onyar va ser creat l’any 2006, essent alcalde del municipi Joan Busquets i Sitjà. Durant la present legislatura (2015-2019) la responsable de l’àrea de Governació (a la qual està adscrit el Cos de Vigilants Municipals) és l’alcaldessa Cristina Mundet.

Horaris d’hivern:
Gener, febrer, març, abril, novembre, desembre.

 • De dilluns a divendres de 7 h a 22 h
 • Dissabte i diumenge de 8 h a 20 h

Horaris d’estiu:
Maig, juny, juliol, agost, setembre, octubre.

 • De dilluns a divendres de 7 h a 23 h
 • Dissabte i diumenge de 7 h a 23 h

Carta de serveis dels Vigilants municipals

Generals

 • Atenció i informació al ciutadà de 07:00 a 23:00 els 365 dies de l’any festius inclosos.
 • Educació, tracte amable i correcte a totes les persones sense cap tipus de distinció.
 • Confidencialitat de totes les dades i informacions que ens puguin arribar per la nostra feina.
 • Recepció de queixes relacionades amb el servei.
 • Informació i assessorament dintre de les competències pròpies.
 • Creació d’una memòria anual del cos a l’abast de qualsevol ciutadà.

Trànsit

 • Regulació del trànsit.
 • Regulació en accidents de trànsit, actes o esdeveniments importants que generin un volum important de vehicles.
 • Control de la senyalització defectuosa o informació per millorar l’actual.
 • Informes d’accidents de trànsit.
 • Control de vehicles abandonats.
 • Retirada de vehicles amb el servei de grua.
 • Informació i assessorament dintre de les competències pròpies.
 • Cursos de seguretat vial a les escoles de la població o als centres que estiguin interessats.

Seguretat

 • Vigilància i control de les instal·lacions municipal.
 • Presència 365 dies l’any, inclòs festius.
 • Col·laboració amb cossos de seguretat desplegats pel territori.
 • Auxili directe al ciutadà en risc imminent valoració de la situació i desviament cap altres serveis.
 • Informació i assessorament dintre de les competències pròpies.
 • Ronda amb el vehicle logotipat per tots els tres pobles, veïnats i cases aïllades.

Administratiu

 • Seguiment i control de les infraccions a les ordenances municipals.
 • Objectes perduts.
 • Informació i assessorament.
 • Realització d’Informes i actes.

Funcions Llei 16/91 de les polícies locals.

 • Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil, d’acord amb el què disposen les lleis.
 • Custodiar i vigilar béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.
 • Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà.
 • Vetllar pel compliment dels reglaments, de les ordenances, dels bans, de les resolucions i de les altres disposicions i actes municipals.