Per acord del Ple de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar en sessió ordinària de data 28 de gener de 2021, s’ha acordat aprovar inicialment per segona vegada el Pla especial i catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí d’Onyar i sotmetre’l a informació pública pel termini de dos mesos a comptar des de la publicació del present anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona, a un dels diaris de premsa periòdica de més divulgació a l’àmbit municipal, al Tauler d’Anuncis de la Corporació, així com a la pàgina web de l’Ajuntament, a l’efecte que es puguin presentar les al·legacions i/o reclamacions que es tinguin per convenients.

Entre el 17 de febrer i el 16 d’abril del 2021 es podrà consultar la documentació per qualsevol interessat clicant aquí o personalment a les dependències municipals situades a Travessia de primer d’octubre 2017, nº1, de dilluns a divendres, de 9:00 a 14 :00 hores al Servei d’Urbanisme.

 

CLIQUEU AQUÍ PER CONSULTAR TOTA LA DOCUMENTACIÓ