/Ple ordinari
Carregant Esdeveniments
Aquest esdeveniment ja ha passat.

Ordre del dia:

1. LECTURA I APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS NÚM. 29 ORDINÀRIA PL2018-05-24 I NÚM. 30 EXTRAORDINÀRIA PL2018-07-04.

2. Supervisió d’òrgans de govern:
2.1 DONAR CONEIXEMENT DE LES JUNTES DE GOVERN LOCAL.
2.2 DONAR CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA.

3. Propostes d’acord:
3.1 PROPOSTA D’ACORD DE TRAMITACIÓ DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN LLAC I ACTIVITATS AGRÍCOLES, ESPORTIVES I RECREATIVES, EN SNU, ALS TERMES MUNICIPALS DE VILOBÍ D´ONYAR I CALDES DE MALAVELLA.
3.2 PROPOSTA DE NOMENAMENT DE VILOBINENCA IL.LUSTRE 2018.
3.3 PROPOSTA DE MODIFICACIO DEL REGLAMENT DEL SERVEI MUNICIPAL DE VIGILANTS.
3.4 ACCEPTACIO DE PLA PILOT PER LA REDACCIO DEL REGLAMENT DE CEMENTIRIS MUNICIPALS.
3.5 PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MINUTA DE CONVENI DE CESSIO DE TERRENYS DE LA DIPUTACIO DE GIRONA.
3.6 PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU DE FRANGES PERIMETRALS.
3.7 PROPOSTA D´APROVACIÓ DE CONVENI INTERADMINISTRATIU ENTRE LA SOCIETAT PGA GOLF DE CALDES, SA I ELS AJUNTAMENTS DE CALDES DE MALAVELLA I VILOBÍ D’ONYAR RELATIU AL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
3.8 APROVACIO COMPTE GENERAL 2017.

4 Propostes i mocions:
4.1 ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE L’AJUNTAMENT DE BLANES DE SOL·LICITAR L’ATORGAMENT DE LA CREU SANT JORDI A LA FUNDACIO ASPRONIS.
4.2 MOCIÓ DE L’ASSOCIACIO DRET A MORIR DIGNAMENT-CATALUNYA.
4.3 MOCIÓ DE SUPORT I ADHESIÓ A LES CONCLUSIONS DEL PRIMER CONGRÉS CATALÀ EN DEFENSA DE L’ESTAT DE DRET.

5 INFORMACIÓ SOBRE TEMES I GESTIONS MUNICIPALS.

6 PRECS I PREGUNTES.

De conformitat amb el que estableix l’article 70.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, la sessió serà pública.