/Ple ordinari
Carregant Esdeveniments
Aquest esdeveniment ja ha passat.

Lloc: Rectoria de Salitja

Ordre del dia:

1-Lectura i aprovació de l’acta anterior

2-Supervisió d’òrgans de govern

2.1-Donar coneixement de les juntes de govern local

2.2-Donar coneixement dels decrets d’alcaldia

2.3-Ratificar decrets d’alcaldia 2019DECR000049 i 2019DECR000050 desestimant recursos de reposició interposats a la resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’inventari de camins.

2.3-Donar compte de l’execució pressupostària en compliment de la Llei Orgànica 2/2012 i dels informes de tresoreria, Llei de la Morositat i període mitjà de pagament del 4rt trimestre de 2018.

3. Propostes d’acord

3.1-Proposta de tramitació i aprovació inicial de la modificació puntual de les NNSS de Vilobí d’Onyar en l’àmbit de la unitat d’actuaciò número 2 (UA2)

3.2-Proposta per aprovar inicialment el Pla Especial i Catàleg per a la protecció del patrimoni arquitectònic, arqueològic i ambiental del municipi de Vilobí d’Onyar.

3.3-Proposta d’aprovació inicial de l’establiment del servei públic municipal de Coworking.

3.4-Proposta per aprovar l’establiment del preu públic per la utilització dels serveis de l’Espai Coworking El Sindicat.

3.5-Proposta per aprovar la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.

3.6-Aprovació del Protocol de Condol de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.

3.7-Proposta d’adquisició directa de la finca anomenada Can Sagrera (Pista i Aparcament).

3.8-Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic del Catàleg Específic de Masies i Cases Rurals en sól no urbanitzable del municipi de Vilobí d’Onyar.

4-Propostes i Mocions

4.1-Moció per fer front a l’alarma social dels robatoris en cases habitades.

5-Propostes de temes urgents

6-Informació sobre temes i gestions municipals

7-Torn de precs i preguntes.