Convocatòria sessió ordinària 28 de setembre 2023

28 de setembre de 2023 a les 20:00 hores a la Sala de Plens

1.- Lectura i aprovació de les actes anteriors (sessions

extraordinàries dels dies 27 de juny de 2023, 5 de juliol de 2023, 19 de juliol de 2023 i la sessió extraordinària i urgent del dia 18 de setembre de 2023)

2.- Supervisió d’òrgans de govern:

2.1.- Donar coneixement de les juntes de Govern Local

2.2.- Donar compte de l’acord de la junta de Govern Local de data 03/08/2023 d’aprovació de la certificació núm. 7 de les obres de reforma de la plaça major de Salitja

2.3.- Donar compte de l’execució pressupostària del 2n. Trimestre de 2023 i dels informes de tresoreria, llei de la morositat i període mitjà de pagament del 2n. Trimestre de 2023

2.4.- Donar coneixement dels decrets de l’alcaldia

3.- Propostes d’acord:

3.1.- Aprovar l’adhesió a l’acord adoptat pel ple de la diputació de Girona celebrat en data 22 de novembre de 2022 referent a l’aprovació de la guia per a l’aplicació dels criteris comptables i de les normes de valoració dels elements de l’immobilitzat

3.2.- Aprovació compte general 2022

3.3.- Aprovació definitiva del projecte de construcció de la nova Biblioteca de Vilobí d’Onyar

4.- Assumptes urgents

5.- Informacions d’alcaldia

6.- Torn de precs i preguntes