Aquest Ajuntament pretén regular mitjançant Ordenança Fiscal la taxa per la prestació del Servei d’Atenció Integral a la gent gran d’Àmbit Rural (SAIAR)

 

Per tal de garantir la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb rang reglamentari, i en compliment d’allò disposat a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-, amb caràcter previ a l’elaboració de l’Ordenança, ha de substanciar-se una consulta pública prèvia per recopilar l’opinió dels ciutadans i de les organitzacions més representatives que potencialment es puguin veure afectats per la mateixa, sobre una sèrie d’aspectes com són els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa, la necessitat i oportunitat de la seva aprovació, els objectius de la norma i les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

 

En conseqüència, es sotmet a consulta pública prèvia a l’elaboració de l’Ordenança Fiscal la taxa per la prestació del Servei d’Atenció Integral a la gent gran d’Àmbit Rural (SAIAR) , la següent Memòria:

 

Antecedents:

 

L’atenció a la tercera edat constitueix una obligació ineludible de la societat moderna, i en particular dels poders públics, sobretot de l’esglaó més proper als ciutadans com és el municipal.

 

Actualment el municipi compta amb 3322 persones, distribuïdes en 1711 homes i 1611 dones amb una densitat de 101,16 habitants per Km2 .

 

La distribució de la població per grups d’edat mostra una població amb un 17,64% de persones majors de 65 anys. Un total de 586 persones de les quals 94 són majors de 85 anys (IDESCAT, 2021)

 

Per tal de donar cobertura a les necessitats derivades de diferents patologies i/o de socialització de les persones que formen part d’aquest col·lectiu, es creu convenient disposar d’un centre d’atenció a aquestes persones, d’un SAIAR que, a diferència d’un centre de dia, té una cobertura de servei més àmplia pel que fa a les persones que el puguin necessitar, sense necessitat de vincular-se al seu grau de dependència, partint de les necessitats concretes de cada usuari. Es tracta de poder oferir una finestra única d’atenció, àmplia i flexible, per donar un suport integral a la globalitat de la persona gran, garantint la continuïtat en el desenvolupament de les seves activitats habituals en el seu entorn immediat de caràcter rural, des d’una organització comuna i comptant amb els serveis especialitzats existents en el territori.

 

El RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, és la norma en vigor per poder exigir tributs per part de les hisendes locals. Dins d’aquest marc regulador és on es troba, la possibilitat d’exigir les taxes per la prestació dels Serveis assistencials a la gent gran així com els instruments jurídics necessaris per poder exigir les mateixes.

 

Així mateix, la potestat reglamentària de l’Ajuntament en matèria d’aprovació d’ordenances s’empara en el que es disposa en l’art. 4.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de les Bases de Règim Local i legislació autonòmica d’aplicació i competència municipal en la matèria, en Catalunya el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, legislació derivada dels principis de fiscalitat i autonomia municipal recollits en els articles 140 i 142 de la Constitució Espanyola.

 

Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa:

 

En aquest cas, i en virtut de la potestat reglamentària de les entitats locals, es pretén crear un cos normatiu que reguli adequadament i mitjançant una ordenança fiscal, l’establiment de la taxa per la prestació del servei d’atenció integral a la gent gran d’àmbit rural (SAIAR)

 

Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries:

 

En relació a l’aprovació d’aquest tribut es considera que no hi ha solucions alternatives i s’ha de resoldre mitjançant una ordenança fiscal amb l’establiment d’una taxa per la prestació del servei d’atenció integral a la gent gran d’àmbit rural (SAIAR)

 

Necessitat i oportunitats de la seva aprovació:

 

L’art.20, apartat 4t. del TRLHL, preveu que les entitats locals puguin establir taxes per qualsevol supòsit  de prestació de Serveis o realització d’activitats administratives de competència local, i en particular el supòsit “ñ) Assistències i estances en llars i residencies d’avis, guarderies infantils, albergs i altres Establiments de naturalesa anàloga.”

 

L’article 24.2. TRLHL estableix que l’import de les taxes previstes per la prestació d’un servei o per la realització d’una activitat no podrà excedir, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei i activitat de què es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda. Per la determinació d’aquest import es prendran en consideració els costos directes i indirectes, inclusivament els de caràcter financer, amortització de l’immobilitzat i, en el seu cas, els necessaris per a garantir el manteniment i un desenvolupament raonable del servei o activitat per la prestació o la realització de la qual s’exigeix la taxa, tot això amb independència del pressupost o organisme que el satisfaci. El manteniment i desenvolupament raonable del servei o activitat de què es tracti es calcularà conformement al pressupost i projecte aprovats per l’òrgan competent.

 

La quota tributària consistirà, segons disposi la corresponent ordenança fiscal, en:

  1. a) La quantitat resultant d’aplicar una tarifa,
  2. b) Una quantitat fixa assenyalada a aquest efecte, o
  3. c) La quantitat resultant de l’aplicació conjunta de tots dos procediments.

Per a la determinació de la quantia de les taxes podran tenir-se en compte criteris genèrics de capacitat econòmica dels subjectes obligats a satisfer-les

 

Objectius de l’Ordenança:

 

A partir dels antecedents ja explicats i de la necessitat i oportunitat de la norma en qüestió, l’objectiu és repercutir el cost de la prestació del servei d’atenció integral a la gent gran als usuaris que l’utilitzin o es beneficiïn d’aquest, sense que el seu import excedeixi del cost real o previsible del servei.

 

Durant el termini de 20 dies hàbils següents a la publicació del present Edicte al lloc web municipal, les ciutadanes, organitzacions i associacions que així ho considerin, podran fer arribar les seves opinions a través de la següent bústia de correu electrònic: ajuntament@vilobidonyar.cat