L’Ajuntament Ple, en sessió ordinària celebrada el dia 27 de gener de 2022, va acordar, entre d’altres assumptes, aprovar inicialment l’establiment del servei públic municipal d’abastament d’aigua potable de Vilobí d’Onyar, així com la memòria justificativa, el projecte d’establime nt i l’avantprojecte de reglament regulador del servei.

D’acord amb l’article 178.1 b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la llei Municipal i de règim local de Catalunya i amb els articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 160 del Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual s’aprova el reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals, es sotmet el present expedient amb els documents esmentats a l’apartat anterior als tràmits d’informació pública i audiència, per un termini de trenta dies hàbils.

A aquests efectes es publicaran els corresponents anuncis en Butlletí Oficial de la Província de Girona, el Diari de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’anuncis d’aquesta Corporació, a l’efecte de que els particulars i Entitats puguin formular les observacions que estimin pertinents.

El termini d’informació pública començarà a comptar des de l’endemà de la publicació (9 de febrer) fins el 22 de març. 

De conformitat amb l’art. 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en els seus apartats 1 c) i d) i 2, també es podrà accedir als documents sotmesos al període d’informació pública a través d’aquest lloc web. 

Podeu accedir als documents mitjançant els següents enllaços: 

Memòria justificativa

Projecte d’establiment del servei d’aigua 

Reglament