Atès que l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’atenció integral a la gent gran d’àmbit rural a Vilobí d’Onyar és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte d’ordenança al portal web municipal, per tal de donar audiència als ciutadans afectats i demanar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats. Per a més informació cliqueu aquí