Consulta pública prèvia a la redacció d’una modificació puntual de les NNSS de Vilobí d’Onyar en sòl no urbanitzable per la determinació dels usos i les instal·lacions de producció d’energies renovables eòlica i fotovoltaica 

Per acord del Ple de data 24 de març de 2022, es va acordar, entre d’altres, iniciar el tràmit de consulta pública prèvia a la redacció de la modificació de les NNSS del municipi de Vilobí d’Onyar en sòl no urbanitzable per la determinació dels usos i les instal·lacions de producció d’energies renovables eòlica i fotovoltaica 

D’acord amb allò que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, es preveu que amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre: 

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

c) Els objectius de la norma. 

d) Les possibles alternatives reguladores i no reguladores. 

En compliment de l’esmentat i el que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, s’obre un termini de consulta pública de 15 dies hàbils (podeu fer les vostres aportacions fins el 04 d’agost), per tal que la ciutadania i les organitzacions potencialment afectades per l’elaboració d’aquesta modificació puntual de les NNSS de Vilobí d’Onyar, emetin la seva opinió o formulin els suggeriments al respecte es podrà participar a través dels següents mitjans: 

Mitjançant correu electrònic: ajuntament@vilobidonyar.cat indicant a l’assumpte “Consulta prèvia a la redacció d’una modificació puntual de les NNSS de Vilobí d’Onyar en sòl no urbanitzable per la determinació dels usos i les instal·lacions de producció d’energies renovables eòlica i fotovoltaica.” 

Presencialment mitjançant instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar. 

a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa. 

S’han produït diverses consultes a l’Ajuntament per a la implantació en el municipi de plantes fotovoltaiques o d’energia solar, de conformitat amb el que preveu el decret llei 16/2019, modificat pel Decret Llei 24/2021, de 26 d’octubre. 

L’art.7 del Decret Llei 16/2019 en relació a l’emplaçament d’aquest tipus d’instal·lacions, disposa el següent: 

7.1 Els parcs eòlics i les plantes solars fotovoltaiques s’han de situar en emplaçaments compatibles amb el planejament territorial i urbanístic que reuneixin les condicions idònies des del punt de vista tècnic, econòmic, energètic, ambiental, urbanístic i paisatgístic, i a les zones que reuneixin els requisits següents: 

a) No afectació significativa sobre l’entorn d’influència, sobre el patrimoni natural, la biodiversitat i sobre el patrimoni cultural. 

b) Adequació a les directrius i els objectius d’ordenació territorial i de paisatge. 

c) Minimització de l’impacte territorial generat per nous accessos a les instal·lacions o per la modificació dels existents. 

d) Minimització de l’impacte territorial generat per línies elèctriques de connexió a la xarxa elèctrica, buscant la proximitat a la xarxa elèctrica més idònia i evitant que discorrin per espais de valor natural elevat. 

e) Millorar l’acceptació social al territori, possibilitant la participació local en els projectes. 

7.2 El caràcter agrícola o forestal del terreny no constitueix, per si mateix, un obstacle per a la seva implantació, sempre que es respectin els criteris de l’apartat anterior. 

7.3 Les línies elèctriques d’evacuació han de disposar de suports no perillosos per a l’avifauna i de cables de terra dotats de salvaocells. 

D’acord amb aquest article un dels requisits és que aquests parcs es situïn en emplaçament compatibles urbanísticament. 

Atès que l’instrument de planejament general del municipi són les Normes Subsidiàries de planejament, aprovades definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme el dia 1 d’abril de 1987 i publicades al DOGC el 10 de juny de 1987, no es van tenir en compte aquests parcs, ja siguin fotovoltaics o eòlics i tenint en compte l’article 48 bis del TRLUC, que permet la implantació de determinades instal·lacions de producció d’energia elèctrica en sòl no urbanitzable, sense tenir en compte els usos previstos en el planejament vigent del municipi, es creu convenient regular-ho per tal de fer-ho compatible amb la preservació del sòl no urbanitzable i amb el propi planejament. 

b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació. 

L’expedient de suspensió sorgeix davant una recent demanda detectada pel que fa a la instal·lació d’aquest tipus d’infraestructures dins el terme municipal de Vilobí d’Onyar i tenint en compte l’article 48 bis del TRLUC, que permet la implantació de determinades instal·lacions de producció d’energia elèctrica en sòl no urbanitzable, sense tenir en compte els usos previstos en el planejament vigent del municipi. Partint de la base que es creu convenient impulsar les energies renovables, es considera que cal fer-ho d’una manera compatible amb la preservació del sòl no urbanitzable, especialment pel que fa a les zones on es desenvolupen activitats dels sector primari i a les proximitats del sòl urbà i urbanitzable del municipi. Les instal·lacions de producció d’energies renovables s’haurien d’implantar de forma ordenada i sostenible, d’acord amb la normativa urbanística municipal, i amb el màxim respecte al medi ambient i paisatge, tot tenint en compte la veu del territori. Aquestes instal·lacions tenen impacte de diversa índole dins el municipi de Vilobí d’Onyar: 

– Acumulació d’infraestructures de tot tipus (transport i comunicacions, ambientals, energètiques) dins el terme municipal. 

– Falta de planificació d’estratègia territorial per a la implantació de les instal·lacions d’energia renovable a Catalunya 

En el planejament general municipal no queda regulada la possible instal·lació d’infraestructures de generació d’energia provinents de fonts renovables 

c) Objectius de la norma 

En el planejament general municipal no queda regulada la possible instal·lació d’infraestructures de generació d’energia provinents de fonts renovables i, per tant, amb la finalitat d’estudiar la modificació del planejament vigent, l’ajuntament de Vilobí d’Onyar té la voluntat de tramitar l’aprovació i exigir el compliment d’una normativa especial per a la regulació urbanística de la implantació d’instal·lacions de producció d’energies renovables al municipi, que tindrà en consideració, sempre que no es contradigui la legislació sectorial d’aplicació, com a mínim, els següents criteris: 

1. No s’admetran instal·lacions en cap de les zones definides com a Sòl No Urbanitzable de protecció especial: 

– Zona volcànica de la Closa (13) 

– Ermites i edificis d’interès arquitectònic (8) 

– Zona de cementiris (10) 

– Aeroport (12) 

– Masses arbòries i boscos (9) 

– Cursos d’aigua 

– Carreteres 

2. S’establirà un àmbit de protecció i unes distàncies de separació mínimes dels Sòls Urbans i sectors de Sols Urbanitzables Delimitats per a aquest tipus d’instal·lacions. 

3. Es garantirà la protecció i la correcta implantació d’aquestes infraestructures envers als béns catalogats pel Pla Especial i Catàleg per a la Protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Ambiental i a les edificacions incloses dins el Pla Especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals. 

4. Es definiran mesures que garanteixin la correcta coexistència entre aquestes infraestructures i les activitats agrícoles, ramaderes i, en general, de naturalesa rural pròpies i existents al sòl no urbanitzable de Vilobí d’Onyar 

d) Possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores 

Atesa la naturalesa del planejament, que és un conjunt orgànic de directrius i de mesures adreçades a resoldre una problemàtica concreta en l’àmbit de l’urbanisme no es plantegen alternatives diferents a la regulació urbanística. 

No existeixen doncs solucions alternatives a la de l’aprovació d’aquest instrument urbanístic que permetin l’objectiu final. 

Per tan, amb la única opció reguladora de la modificació de les NNSS vigents es podran estudiar diferents alternatives: 

a. Alternativa 1. Permetre la implantació de les Energies renovables en tot el terme municipal. 

Aquesta alternativa consisteix en la inacció respecte en aquestes implantacions amb els conseqüents riscos ambientals, paisatgístics, socials, culturals etc. 

Aquesta alternativa, és considera massa permissiva, ja que admet aquest ús en qualsevol lloc del municipi. 

b. Alternativa 2. Prohibir la implantació de les Energies renovables en tot el terme municipal 

Amb aquesta alternativa, s’anul•la la possibilitat d’implantar aquest ús en tot el municipi. 

c. Alternativa 3. Delimitació de zones de protecció on no serà permesa la implantació de les energies renovables. 

Aquesta alternativa consisteix en la identificació de les zones que per diferents motius sigui necessari no permetre aquest ús. 

 

Veure anunci