De conformitat amb l’article 133 de la Llei Estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de reglament o ordenança, s’efectuarà una consulta pública, mitjançant el portal web de l’Ajuntament en la qual es recaptarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries.

S’inicia el procés participatiu per l’aprovació d’un reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals que proveeixi al municipi d’una nova regulació específica de l’ús, dels drets i deures dels usuaris i funcionament de les instal·lacions esportives municipals de Vilobí d’Onyar (IEMVO) per a usos esportius prioritàriament, així com per a altres usos autoritzats

Els objectius de la norma són:

  • Adaptació a la legislació vigent (Decret 95/2005, de 31 de maig, pel qual s’aprova el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya, art. 13.1, el qual determina que els equipaments que donin serveis esportiushan de disposar d’un reglament d’utilització que ha d’estar a l’abast de tots els usuaris de la instal·lació).
  • Regularització de l’ús dels espais esportius.
  • Incrementar la possibilitat d’ús dels espais esportius.
  • Fomentar la convivència i les conductes cíviques entre tots els usuaris.
  • Facilitar el manteniment i la conservació dels espais

El procés de consulta pública estarà obert a la web de l’Ajuntament durant un període de 20 dies hàbils, des del dia 30 d’agost fins el dia 26 de setembre de 2021, es podrà participar a través de les següents vies:

  • Mitjançant correu electrònic: ajuntament@vilobidonyar.cat indicant a l’assumpte “Consulta prèvia reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals”. 
  • Presencialment mitjançant instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.