Atès que el Reglament d’ús de les instal·lacions esportives municipals de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar és una norma que afecta els drets i interessos legítims de les persones, es publica el text del projecte del Reglament al portal web municipal per tal de donar audiència a la ciutadania i les organitzacions potencialment afectades per l’elaboració de l’avantprojecte de reglament i recopilar quantes aportacions addicionals puguin fer-se per altres persones o entitats (art. 133.2 LPACAP).

El termini d’audiència serà de deu dies hàbils, tal i com preveu l’article 82.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques -LPACAP-, durant els quals els destinataris podran realitzar les aportacions que considerin oportunes.

Les persones destinatàries podran fer arribar les seves aportacions a través d’instància genèrica al registre d’entrada de l’Ajuntament o telemàticament a través de l’E-tram o seu electrònica. El termini és des d’avui 9 d’agost fins el proper 23 d’agost. 

Veure document