Aquest proper dijous, Ple Municipal de març

Aquest proper dijous, 23 de març, els baixos de Can Roscada de Vilobí acolliran una nova sessió del Ple Ordinari Municipal. Serà a les 20h i comptarà amb el següent Ordre del Dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior.

2. Supervisió d’òrgans de govern:

2.1. Donar compte de l’execució pressupostària del 4t. Trimestre de 2016 en compliment de la Llei Orgànica 2/2012.

2.2. Donar compte dels informes de tresoreria, llei de la morositat: període mitjà de pagament del 4t. Trimestre de 2016.

2.3. Donar coneixement de les Juntes de Govern Local.

2.4. Donar coneixement de les resolucions de l’Alcaldia.

2.5. Coneixement del canvi de denominacio del grup polític municipal de Convergència i Unió “CIU”, pel de Partit Demòcrata Europeu Català “PdeCAT”.

3. Propostes d’acord:

3.1. Proposta d’aprovació del pla econòmic-financer 1/2017.

3.2. Proposta d’aprovació de la modificació del plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions.

3.3. Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de delegació de les competències de gestió de residus municipals i neteja viària.

3.4. Proposta d’encàrrec de gestió i conveni regulador de la recollida i control dels animals de companyia abandonats, perduts i/o ensalvatgits.

3.5. Proposta d’adhesió a la xarxa Rescat i aprovació de conveni de regulació.

3.6. Proposta d’aprovacio de conveni amb l’agrupació esportiva MIC (Mediterranean Internacional Cup).

3.7. Proposta de delegació de la potestat sancionadora en matèries diferents a les de trànsit, al CC de la Selva.

3.8. Bonificació llicència urbanística 2017/21, per instal.lacio d’elevador, segons article 103 2 a), per raons d’interès social, previst a l’ordenança fiscal municipal.

4. Propostes i mocions:

4.1. Moció de suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital de Catalunya.

4.2. Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel Referèndum i demanar als regidors i regidores de l’Ajuntament que formalitzin la seva adhesió de forma individual.

4.3. Moció de l’ANC, assemblea territorial de Vilobí d’Onyar, per sol.licitar als regidors i regidores de l’Ajuntament d’aquest municipi, que donin suport a la iniciativa impulsada per l’AMI: “ Assemblea d’Electes de Catalunya” (AECAT).

4.4. Proposta d’adhesió al contracte derivat 2015.05 D1 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa Endesa Energia, SAU (exp. 2015.5)

4.5. Moció relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

4.6. Adhesió a la xarxa local Sitmun-Girona.

5. Informació sobre gestions i/o temes urgents, si s’escau.

6. Precs i preguntes.

Un cop finalitzat el Ple hi haurà un torn de paraula obert al públic assistent.