Per Decret d’Alcaldia no242 de data 19/05/2022, es va iniciar expedient per aprovar l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl a Vilobí d’Onyar.

D’acord amb allò que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, es preveu que amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament, s’ha desubstanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

c) Els objectius de la norma.

d) Les possibles alternatives reguladores i no reguladores.

En compliment de l’esmentat i el que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, s’obre un termini de consulta pública de 20 dies hàbils, per tal que la ciutadania i les organitzacions potencialment afectades per l’elaboració de l’ordenança, emetin la seva opinió o formulin els suggeriments al respecte es podrà participar a través dels següents mitjans:

– Mitjançant correu electrònic: ajuntament@vilobidonyar.cat indicant a l’assumpte “Consulta prèvia a l’Ordenança tributària reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl a Vilobí d’Onyar.”

– Presencialment mitjançant instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.

Problemes que es volen solucionar amb la norma:

Mitjançant l’Ordenança reguladora dels procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl es pretén solucionar, fonamentalment, la dispersió del marc regulador d’aquesta matèria, recollint els procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i el subsòl, per facilitar la informació a l’administrat com pels membres de la corporació municipal, agilitzant i compactant la informació essencial dels procediments urbanístics, evitant el col·lapse del departament de serveis tècnics.

Necessitats i oportunitats de la seva aprovació:

La iniciativa proposada es deriva, fonamentalment, de la necessitat de dotar el municipi d’un instrument normatiu eficaç que reguli de manera integral, el planejament, la gestió, l’execució i la disciplina urbanística, així com la protecció i gestió del patrimoni històric, la promoció i gestió de l’habitatge protegit, amb criteris de sostenibilitat financera, i la conservació i rehabilitació d’edificis, la concessió de llicències d’obres i les comunicacions, i l’edificació i ús del sòl i subsòl subjectes a control de l’administració local.

L’oportunitat d’aprovar aquesta ordenança és tenir una norma bàsica que faciliti la tramitació dels diferents procediments urbanístics tant pels serveis tècnics de l’ajuntament com per a la resta d’administrats, sent una eina sistemàtica, racional i integradora que permeti localitzar i conèixer, de forma fàcil i ràpida, la regulació tant de la informació urbanística com de la tramitació del procediment segons les particularitats de les tipologies de llicències urbanístiques i comunicacions prèvies.

A més, s’han contemplat les novetats introduïdes a la legislació de procediment administratiu comú – estatal i catalana – les quals han suposat canvis rellevants en la regulació del procediment administratiu comú que també incideixin en l’àmbit d’aquesta Ordenança.

Objectius de la norma:

A).- Dotar el municipi d’un instrument normatiu eficaç que reguli de manera integral,
el planejament, la gestió, l’execució i la disciplina urbanística, així com la protecció i gestió del patrimoni històric, la promoció i gestió de l’habitatge protegit, amb criteris de sostenibilitat financera, i la conservació i rehabilitació d’edificis, la concessió de llicències d’obres i les comunicacions, i d’edificació i ús del sòl i subsòl subjectes a control de l’administració local.

B).- Simplificar i agilitzar els procediments de tramitació en matèria urbanística.

C).- Proporcionar una eina sistemàtica i integradora als membres que conformen la corporació municipal, com pels administrats.

Les possibles alternatives reguladores i no reguladores:

L’opció de no regular aquesta qüestió ha estat descartada atès que, d’acord l’article 25.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local es refereix a la matèria d’urbanisme com a competència pròpia del municipi, integrant-hi el planejament, la gestió, l’execució i la disciplina urbanística, així com la protecció i gestió del patrimoni històric, la promoció i gestió de l’habitatge protegit, amb criteris de sostenibilitat financera, i la conservació i rehabilitació d’edificis. En el mateix sentit s’expressa l’article 66.3.d) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril.

No existeixen, doncs, solucions alternatives a l’aprovació d’aquest instrument que permeti poder regular els procediments d’intervenció municipal en l’edificació i l’ús del sòl i del subsòl a Vilobí d’Onyar, com tenir una norma que reguli els procediments urbanístics de forma simplificada i els agalitzi per evitar el col·lpase dels serveis tènics de l’ajuntament de Vilobí d’Onyar, així com una eina útil pels administrats.