Per acord de la Junta de Govern Local de data 11 d’agost de 2021, s’ha acordat aprovar les bases reguladores i la convocatòria per la selecció mitjançant concurs oposició d’un/a tècnic/a auxiliar dinamitzador/a per l’execució d’un programa temporal mitjançant funcionari/aria interí/ina per programa i formació d’una borsa de treball.

L’objectiu d’aquesta convocatòria és la regulació del procés de selecció, mitjançant concurs oposició per al nomenament de funcionari/ària interí/na per programa d’un/a tècnic/a auxiliar dinamitzador/a juvenil per l’execució d’un programa per executar projectes complementaris a l’Espai Jove – El Sindicat i suport a l’execució de serveis, programes i projectes, així com la formació una borsa de treball.

La present convocatòria es justifica en l’article 10.1 de l’EBEP que permet la contractació de funcionaris interins per raons expressament justificades de necessitat i urgència, per l’execució de programes de caràcter temporal, que no poden tenir una durada superior a tres anys, ampliable fins a dotze mesos més per les lleis de funció pública que es dictin en desplegament d’aquest Estatut.

D’altra banda, es crearà una borsa de treball amb la resta d’aspirants que hagin aprovat les proves corresponents, per cobrir possibles vacants o altres tasques temporals degudament acreditades.

Podeu veure tota la informació, requisits i condicions clicant aquí.