De conformitat amb l’article 133 de la Llei Estatal 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques, que estableix amb caràcter previ a l’elaboració d’un projecte o avantprojecte de reglament o ordenança, s’efectuarà una consulta pública, mitjançant el portal web de l’Ajuntament en la qual es recaptarà l’opinió dels ciutadans i ciutadanes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la nova Ordenança de convivència ciutadana i via pública.

Els objectius de la nova ordenança són:

  1. Actualitzar el marc normatiu per a la convivència ciutadana i el civisme al municipi de Vilobí d’Onyar, d’acord amb la realitat social del municipi.
  2. Facilitar i promoure mesures per evitar la pertorbació de la convivència pacífica.
  3. Facilitar i promoure mesures per a la protecció o preservació de l’espai públic.
  4. Regular el soroll i les vibracions, per tal de poder donar una resposta adequada a les inquietuds dels ciutadans i les ciutadanes vers la contaminació acústica, millorant la seva qualitat de vida, en un procés d’una creixent conscienciació ambiental.
  5. Identificar el conjunt de fets que poden ser un risc per a la convivència i establir mesures preventives i/o sancionadores, identificant en cada cas les sancions que correspon aplicar.

Els ciutadans i les ciutadanes, les organitzacions i associacions que així ho considerin, poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes que els siguin d’interès en relació a l’Ordenança que ens ocupa.

El procés de consulta pública estarà obert a la web de l’Ajuntament durant un període de 20 dies hàbils, des del dia 23 d’agost al fins el dia 20 de setembre de 2021, es podrà participar a través de les següents vies:

  • Mitjançant correu electrònic: ajuntament@vilobidonyar.cat indicant a l’assumpte “Consulta prèvia Nova Ordenança de Convivència Ciutadana i Via Pública.”
  • Presencialment mitjançant instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar

Per a més informació i consultar l’anunci cliqueu aquí