D’acord amb el que disposa l’article 229.1 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, es fa públic que s’ha convocat sessió ordinària del Ple de la corporació, que es farà al local dels Baixos de Can Roscada,  habilitat com a Sala de sessions del Ple, el proper dia 23 de maig de 2019 a les 20:00 hores. 

Consulteu l’ordre del dia aquí