En el darrer Ple del 28 de març es va aprovar inicialment el Pla Especial i Catàleg per la protecció del Patrimoni Arquitectònic, Arqueològic i Ambiental del municipi, un document estructurat que no només protegeix el patrimoni arquitectònic sinó també l’arqueològic i el natural.

Aquest catàleg va més enllà de protegir edificis, construccions i elements arquitectònics sinó que protegeix també Conjunts Urbans. Els Conjunts Urbans es defineixen com a agrupaments de béns immobles que constitueix una unitat coherent i delimitable amb entitat pròpia. Per posar un exemple, a la Plaça Nova no hi ha cap edifici remarcable però el conjunt té uns valors prou rellevants i gaudeix de valors històrics, arquitectònics i urbanístics que cal protegir per tal que les noves edificacions o reformes que s’hi facin conservin una harmonia amb el conjunt.

Amb el patrimoni natural fa exactament el mateix. Més enllà de protegir elements naturals singulars, s’estableix unes Zones de Béns Ambientals definides com espais o zones obertes que per la seva pròpia naturalesa gaudeix de valors paisatgístics, ecològics i naturals Són espais que se’ls considera vitals en l’equilibri de l’ecosistema, per ser zones habitades per determinades espècies vegetals o animals i per la bellesa pròpia de la seva configuració. Per posar també un exemple, en formen part els Pins de Can Picó, la Capçalera de l’Onyar o el Turó de Santa Margarida. La Crosa ja gaudia de protecció, en ser un Espai d’Interès Natural inclòs en els espais d’interès protegits de la Generalitat de Catalunya.

Entre totes les categories, el catàleg de patrimoni està format per 76 elements i/o conjunts a protegir.

S’ha ampliat el període mínim legal d’exposició pública fins al dos mesos, acabant el dia 10 de juny, per tal que tothom hi pugui participar i així millorar el que s’escaigui del document. Podeu consultar aquí el document o a les dependències municipals.