L’Ajuntament, en sessió ordinària del Ple celebrada el dia 24 de març de 2022, va acordar, entre d’altres assumptes, aprovar inicialment la modificació del reglament municipal regulador de la Llar d’Infant “El patufet”.

En compliment del que disposen els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el ROAS, es sotmet l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies, a comptar des del dia següent de la seva publicació mitjançant anunci en el BOPG, en el DOGC, en un dels mitjans de comunicació escrita i en el taulell d’anuncis de la Corporació, perquè els interessats puguin examinar l’expedient i formular les reclamacions i suggeriments pertinents. En els supòsit de no presentar-se’n, s’entendrà aprovat definitivament l’esmentat acord.

De conformitat amb l’art. 10 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en els seus apartats 1 c) i d) també es podrà accedir als documents sotmesos al període d’informació pública a través d’aquest mateix lloc web clicant aquí.