Per Decret d’Alcaldia nº541 de data 29/11/2021, es va iniciar el procediment per a l’aprovació de l’Ordenança no tributària reguladora de les tarifes per la prestació dels serveis de proveïment domiciliari d’aigua potable i altres serveis prestats en el municipi de Vilobí d’Onyar.

 

D’acord amb allò que estableix l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, es preveu que amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment afectats per la futura norma sobre:

 

  1. a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
  2. b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
  3. c) Els objectius de la norma.
  4. d) Les possibles alternatives reguladores i no reguladores.

 

En compliment de l’esmentat i el que disposa l’article 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques, s’obre un termini de consulta pública de 20 dies hàbils, per tal que la ciutadania i les organitzacions potencialment afectades per l’elaboració de l’ordenança, emetin la seva opinió o formulin els suggeriments al respecte es podrà participar a través dels següents mitjans:

 

  • Mitjançant correu electrònic: ajuntament@vilobidonyar.cat indicant a l’assumpte “Consulta prèvia a l’Ordenança no tributària reguladora de les tarifes per la prestació dels serveis de proveïment domiciliari d’aigua potable i altres serveis prestats en el municipi de Vilobí d’Onyar.”
  • Presencialment mitjançant instància en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar.

 

  1. a) Problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.

 

La regulació actual del servei públic d’abastament d’aigua es presta de forma indirecta mitjançant contracte de concessió de serveis.

 

Les tarifes pel subministrament d’aigua potable s’exigeixen a través de l’ordenança fiscal nº15 reguladora de la taxa de subministrament d’aigua, aplicant les tarifes determinades en l’apartat 6.

 

L’actual normativa sobre contractació pública, constituïda per la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, determina que els ajuntaments i les entitats locals hauran d’aprovar una ordenança no fiscal que estableixi les tarifes dels serveis de subministrament d’aigua potable.

 

  1. b) Necessitat i oportunitat de la seva aprovació.

 

A partir de l’entrada en vigor de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, i conseqüentment dels canvis que la mateixa introdueix a l’article 20 de Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (que incorpora un nou apartat dins de la regulació del fet imposable de les taxes, si la prestació del servei ho és en règim de concessió, de societats d’economia mixta, d’entitat pública empresarial, de societat de capital íntegrament públic i altres fórmules de dret privat), la contraprestació que satisfaci l’usuari o abonat del servei de caràcter essencial de subministrament d’aigua ha de ser qualificada com a prestació patrimonial de caràcter públic no tributari.

 

L’aprovació de l’ordenança és doncs imprescindible d’acord amb la normativa vigent.

 

  1. c) Objectius de la norma

 

Regular la contraprestació que els subjectes passius hauran de satisfer pel servei públic d’abastament d’aigua de Vilobí d’Onyar.

– Fet imposable: El constitueix el subministrament de l’aigua.

– Subjectes passius: Ho són els titulars del contracte de subministrament.

– Responsables: Els que estableix la llei general tributària.

– Quotes del servei: Per m3 consumit i tipus de subministrament, i per altres serveis.

– Quota social: Aplicació de bonificacions en cas de vulnerabilitat.

– Normes de gestió i recaptació: El cobrament de les factures el realitza el concessionari del servei.

 

  1. d) Possibles solucions alternatives reguladores o no reguladores

 

L’opció de no regular aquesta qüestió ha estat descartada atès que, d’acord amb l’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, el municipi, és competent en matèria d’abastament d’aigua, clavegueram i tractament d’aigües residuals, i l’article 26.1 de la referida llei estableix l’obligatorietat de què tots els municipis, per si o associats, prestin serveis d’abastament domiciliari d’aigua potable i clavegueram, alhora que l’article 86 declara la reserva en favor de les Entitats Locals dels dits servies que els considera essencials.

 

D’altra banda, la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, i conseqüentment dels canvis que la mateixa introdueix a la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de Taxes i Preus Públics, a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i, principalment a l’article 20 del Text  Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovada pel Reial Decret 2/2004, de 5 de març exigeixen que l’establiment d’aquests tipus de prestacions econòmiques s’ha de regular necessàriament mitjançant l’aprovació d’un ordenança de tipus no fiscal.

 

No existeixen doncs solucions alternatives a l’aprovació d’aquest instrument fiscal que permetin l’objectiu final que és el de poder cobrar la prestació del servei públic d’abastament d’aigua a les persones usuàries del servei.